TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional

Proiectul Proiectul TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional
POCU/908/1/3/150911
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 
Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Valoarea totala a proiectului este 4.617.494,58 lei din care 4.248.095,02 cofinantarea UE.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, cu domiciliul /resedinta in regiunile mai slab dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud Est, prin includerea unui numar de 372 tineri NEETs din care 150 femei, 41 tineri NEETs roma, 78 tineri NEETs cu domiciliul/resedinta in zona rurala, in programe integrate de consiliere orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu. Un numar de 298 participanti someri reprezentand 80% din GT participa la interventia sprijinita de ILMT pana la finalizarea  proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 – Cresterea numarului de tineri NEETs cu varsta intre 16-29 ani din regiunile mai putin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, 400 tineri NEETs constientizati si informati privind oportunitatile de formare si ocupare prin participarea la programul „Initiativa Locuri de Munca pentru tineri” prin dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si promovare prin organizarea de 20 evenimente de tip caravana in 20 de localitati pentru 400 persoane si prin actiuni de promovare si publicitate bazate pe mijloace si canale de informare diversificate, inclusiv on-line; incheierea de minimum 10 acorduri cadru cu AJOFM-urile pe raza carora se afla domiciliul/resedinta tinerilor NEETs din GT pentru mobilizarea tinerilor din registrele electronice existente la AJOFM, redirectionarea tinerilor NEETs neinregistrati in vederea stabilirii nivelului de ocupabilitate si inregistrarea acestora.
2. OS2 – Recrutarea si selectarea in grupul tinta, pe baza unei metodologii transparente, obiective si echidistante, a 372 tineriNEETs, cu varsta intre 16-29 ani tinta, din regiunile mai putin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, inregistrati si profilati la SPO, din care 150 (40%) femei, 112 (peste30%) tineri cu nivel greu si foarte greu de ocupabilitate, 107 (peste 10%)
tineri apartinand minoritatii roma si 41 (peste 11%) tineri cu domiciliul/resedinta in zona rurala in programul integrat de stimulare si sprijinire a formarii si ocuparii. Un numar de 298 participanti (din care 33 roma si 62 din zone rurale) incluzand 90 someri de lunga durata (10 roma si 19 zone rurale ) vor participa la interventia sprijinita de ILMT pana la finalizarea sa. 

3. OS3 –Stimularea ocuparii GT prin servicii specializate de consilierea privind orientarea vocationala si prin servicii de medierea muncii pentru 372 tineri NEETs din grupul tinta al proiectului, pe toata durata de implementare a proiectului si toate categoriile de ocupabilitate, in vederea orientarii privind cariera si sprijinirea cautarii unui loc de munca si angajarii.

4. OS4 –Formarea profesionala si certificarea tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate mediu, greu ocupabil si foarte greu ocupabil, prin cursuri de calificare nivel 2 conform prevederilor OG129/2000 a unui numar 164 din grupul tinta (din care 18 roma si 34 din zona rurala) din care 37 someri de lunga durata (4 roma si 8 din zona rurala). Organizarea si desfasurarea prin externalizare, de 8 sesiuni de cursuri de calificare autorizate ANC, corelate cu nivelul de studii si ocupabilitate ale participantilor.

5. OS5 – Formarea si certificarea a 28 tineri NEETs (3 tineri roma si 6 din zona rurala) cu nivel A-usor ocupabil pentru dobandirea de competente antreprenoriale prin 2 sesiuni de cursuri a cate 14 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare;

6. OS6- Sprijinirea pentru evaluarea si certificarea competenþelor profesionale obþinute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau informale pentru 20 tineri NEETs cu nivel mediu, greu si foarte greu de ocupabilitate, dupa consilierea vocationala si medierea GT.

7. OS7 - Acordarea de sprijin pentru 28 persoane din grupul þinta cu nivel usor ocupabil pentru înfiinþarea de afaceri, inclusiv a ocuparii pe cont propriu prin acordarea de servicii de consiliere/consultanta /mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri in vederea selectarii pentru finantare sau pentru angajare pe cont propriu.

8. OS8 - Selectarea unui numar de 9 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-agricole in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care vor obtine finantare nerambursabila.

9. OS9 – Infiintarea de 9 firme prin inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, semnarea de 9 contracte de subventie;

10. OS10 – Acordarea de 9 granturi de maximum 25000 euro pentru finantarea implementarii planurilor de afaceri selectate.

11. OS11 – Monitorizarea functionarii a 9 firme pe o perioada de 12 luni, crearea de minimum 9 locuri de munca, monitorizarea sustenabilitatii firmelor pe o perioada de 6 luni.

12. OS12- Obtinerea unui loc de munca de catre 164 tineri NEETs (18 roma si 34 zona rurala) in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant,, din care 33 someri de lunga durata (4 roma si 7 din zona rurala) care primesc o oferta, de munca, de participare la un program de ucenicie sau stagiu la incetarea calitatii de participant.

13. OS13- Participare la programe de formare in vederea obtinerii unui certificat, la programe de ucenicie sau de stagiu, a unui numar de 57 tineri NEETs (din care 6 roma si 12 din zona rurala) din tinerii care participa pana la finalizarea interventiei ILMT, in termen de 6 luni la de la incetarea calitatii de participant.

14. OS14 - Constientizarea si participarea activa a 300 tineri NEETs privind egalitate de sanse si non-discriminare, prin organizarea de 20 workshop-uri.
15. OS15 – Incheierea de 3 parteneriate cu patronate din regiunile de implementare pentru identificarea oportunitatilor de angajare si sprijinirea angajarii tinerilor, obtinerea de oferte de ucenicie la locul de munca sau de stagii;
16. OS17 – Acordarea de masuri de acompaniament pentru 30 de tineri NEETS pe perioada participarii la activitatile proiectului pentru integrarea pe piata muncii. 


Rezultate asteptate:
•400 tineri NEETs cu varsta intre 16-29 ani, din regiunile mai putin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est informati prin 20 caravane -campanii de informare si promovare, aproximativ 7 in fiecare regiune, informari scrise catre stakeholderi, 1 pagina de proiect pe site-ul solicitantului si partenerului, 1 pagina proiect pe facebook, pe blogul https://cursurigratuite.wordpress.com, pliant de prezentare proiect, mesaje pe retele de socializare, minimum 10 acorduri cadru incheiate cu AJOFM-uri, 3 acorduri de parteneriat cu patronate din regiunile de implementare.
•372 tineri NEETs cu varsta intre 16-29 ani cu domiciliul/resedinta in regiunile de implementare, inregistrati si profilati de SPO, recrutati si selectati in GT, din care 150 femei, 41 tineri NEETs de etnie roma, 78 tineri NEEEts din zona rurala, 112 tineri someri inregistrati la categoriile greu ocupabili si foarte greu ocupabili; 1 metodologie de selectie a grupului tinta. Un numar de 298 participanti (33 roma si 62 din zona rurala), incluzand 90 someri de lunga durata (10 roma si 19 zone rurale) vor participa pana la finalizarea proiectului.
•372 de tineri NEETs stimulati si sprijiniti pentru ocupare prin servicii specializate si personalizate de consiliere pentru orientare vocationala si mediere a muncii.
•158 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate mediu, greu ocupabil si foarte greu ocupabil (18 roma si 34 din zona rurala) inclusiv 37 someri de lunga durata (4 tineri roma si 8 din zone rurale) calificati si certificati prin 8 sesiuni de cursuri de calificare de nivel 2 externalizate.
•28 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A, din care 3 tineri minoritate roma si 6 din zona rurala, certificati in competente antreprenoriale prin 2 sesiuni de cursuri; 1 metodologie de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, 28 planuri de afaceri elaborate pentru examinarea de catre comisia AJPIS.
•20 tineri NEETS cu nivel mediu, greu si foarte greu de ocupabilitate,sprijiniti pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale.
•28 de tineri NEETs cu nivel usor ocupabil beneficiaza de servicii de consiliere/consultanta /mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri in vederea selectarii pentru finantare sau pentru angajare pe cont propriu.
•9 de planuri de afaceri selectate pentru finantare, 1 metodologie de evaluare si selectare a planurilor de afaceri pentru finantare.
•9 firme inregistrate la Oficiul Registrului Comertului. 
•9 de contracte de subventie pentru ajutor de minimis semnate si 9 granturi de maximum 25000 euro pentru finantarea implementarii.
•Crearea de minim 9 locuri de munca in intreprinderile nou-infiintate.
•164 tineri NEETs (18 roma si 34 zona rurala) din care 33 someri de lunga durata (4 roma si 7 din zona rurala) primesc o oferta de munca, de participare la un program de ucenicie sau stagiu la incetarea calitatii de participant.
•57 tineri NEETs (6 roma si 12 din zone rurale) participa la programe de educatie continua, de formare pentru obtinerea unui certficat, de ucenicie sau de stagiu, in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant.
•300 tineri NEETs constientizati cu tema orizontala „”egalitatea de sanse si non-disciminare” si la tema secundara „”Nediscriminare” prin organizarea de 20 workshop-uri.
•3 parteneriate incheiate cu patronate din regiunile de implementare.
•30 tineri NEETs sprijiniti pentru integrare in munca prin masuri de acompaniament in perioada participarii la activitatile proiectului.


Data de incepere:01.09.2021
Perioada de implementare: 01.09.2021- 31.08.2023 (24 luni)

Criteriile principale de selectie vor fi urmatoarele:
Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Documentele necesare pentru inscrierea in GT:
a)Anexa 8 - Formularul de înregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020, cap. A;
b) Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta
c) Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale
d) Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat;
e) Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati;
f) Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM

Toate formularele mentionate la punctele a-d vor fi semnate in original. Pe langa aceste formulare de completat si care vor putea fi fi descarcate si de pe site-ul solicitantului/partenerului, persoanele care vor dori sa se inscrie in grupul tinta vor prezenta copii conform cu originalul de pe urmatoarele documente necesare pentru completarea certificatului de absolvire a cursului:
g)Copie de pe cartea de identitate;
h)Copie de pe certificatul de nastere;
i) Certificatul de casatorie, dupa caz.

Regiunile de implementare: Sud- Est, Sud- Muntenia, Sud- Vest Oltenia

METODOLOGIE EVALUARE SI SELECTARE A PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANTARE 

Metodologia de evaluare si selectare a planurilor de afaceri cuprinde conditiile necesare si  metodologia pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului TOP- POCU/908/1/3/150911. Scopul metodologiei este de a asigura o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă pentru evaluarea și selectarea planurilor de afaceri depuse de persoanele selectate în Grupul Țintă al proiectului în vederea finanțării implementării planurilor de afaceri elaborate prin ajutor de minimis cu un grant de aproximativ 25000 euro.

Aplicarea metodologiei include mai multe etape: informarea tinerilor NEETs usor ocupabili, depunerea documentelor de catre persoanele care doresc sa fie selectate in GT, evaluarea documentelor depuse si definitivarea selectiei GT.

 Descarca metodologia si afla mai multe!

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-09-2021
Data finalizare proiect
31-08-2023
Program finantare proiect
POCU
Participanti
372
© Copyright ADAF 2023. Toate drepturile rezervate