EVENIMENTE

LANSARE PROIECT OSC-uri
[10.05.2024]


LANSARE PROIECT

Implica-te in dialogul social pentru ocupare si formare!”

 

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în calitate de Beneficiar, alături de SC Mondo Consulting & Training SRL, în calitate de partener, anunță lansarea oficială a proiectului “Implică-te în dialogul social pentru ocupare și formare!”, cod SMIS 305039. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027.

Prezentul proiect se adresează nevoilor specifice ale organizatiilor societatii civile privind consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare în regiunea București-Ilfov.


Obiectivul general al proiectului vizează:

Creșterea capacității organizațiilor societății civile din regiunea București-Ilfov pentru consolidarea dialogului social și civic și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, prin sprijinirea unui număr de 30 entități din grupul țintă vizând îmbunătățirea managementului organizațional, digitalizarea activităților, aplicarea de măsuri active de ocupare, servicii suport, dezvoltarea de parteneriate, coaliții și rețele de bune practici, cooperare transnațională, transfer de bune practici și asigurarea de 30 de entități active cu capacitate consolidată pentru activități specifice pieței muncii.


Rezultatele proiectului sunt urmatorele:


 • 30 de asociații, fundații, federații identificate și selectate în grupul țintă cu sediul în regiunea București-Ilfov, sprijinite pentru creșterea capacității organizatiilor în perioada de implementare a proiectului;
 • 70 de persoane fizice selectate în grupul țintă, cu domiciliul/resedința în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care vor participa la programele de pregătire;
 • 1 studiu privind nevoile de creșterea a capacității entităților din grupul țintă și a participanților persoane fizice din entitățile selectate pentru implicare activă în dialogul social pentru ocupare și formare;
 • 30 de ONG-uri active din grupul țintă care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului, beneficiind de servicii de sprijin și suport pentru promovarea și realizarea serviciilor pe piața muncii, sprijin pentru îmbunătățirea managementului organizațional, planificării strategice și suport pentru îmbunătățirea gestionării relației cu membrii, în primele 7 luni de implementare;
 • 30 de entități active din grupul țintă cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii prin acțiuni de digitalizare vizând modernizarea infrastructurii soft, prin implementarea unui model de mediere electronică a muncii;
 • 30 de entități active din grupul țintă sprijinite pentru creșterea capacității organizatiilor și cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii care vor beneficia de implementarea procedurii de acreditare cu standardul ISO14001 în domeniul dezvoltării durabile și a economiei verzi;
 • 30 entități din grupul țintă active care și-au consolidat capacitatea în perioada de implementare a proiectului și au dezvoltat parteneriate în domeniul ocupării și formării, coaliții, rețele naționale și internaționale de bune practici privind dialogul social în ocupare și formare;
 • 70 de persoane fizice selectate în grupul țintă participă în programe de pregătire prin cursuri specializate de formare profesională a adulților autorizate ANC, cursuri neautorizate, seminare, ateliere, instruiri, schimb de bune practici;
 • 1 vizită la sediul Comisiei Europene și participare la Conferința internațională cu tema „Democrația participativă în UE, exemple de bune practici în dialogul social pentru ocupare și formare” în vederea consolidării capacității celor 30 de entități din grupul țintă, în dezvoltarea dialogului național și european cu instituții ale Comisiei Europene – DG Employment și CESE precum și cu ONG-uri europene cu bune practici în ocupare și formare;
 • 30 entități din grupul țintă sprijinite în perioada de implementare a proiectului privind implementarea temelor orizontale egalitatea de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu handicap prin participare la cursul informal „Ocuparea și formarea pe piața muncii în contextul SE și PEDS (Pilonul european al drepturilor sociale)” și la seminarul cu tema: ”Promovarea managementului diversității și incluziunii la ocuparea forței de muncă”; elaborarea și diseminarea pe scară largă a unui flyer cu prezentarea documentelor internaționale menționate;
 • 30 entități din grupul țintă sprijinite în perioada de implementare a proiectului pentru dezvoltarea capacității de acțiune privind implementarea temei secundare „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde”;
 • 30 entități selectate în grupul țintă din regiunea de implementare a proiectului sprijinite în perioada de implementare a proiectului prin participare la campanii/actiuni de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pe piața muncii.

Eligibilitatea grupului tinta:

 • ONG-uri înființate conform OG 26/2000 care au sediul social legal în regiunea București-Ilfov, iar în documentele statutare au ca obiective implementarea de măsuri privind stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața muncii, formare profesională a adulților, ocupare pe cont propriu prin antreprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii;
 • persoane fizice - personal angajat/membrii din structurile de conducere ale ONG-urilor selectate în grupul țintă.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.879.949,20 lei, din care 1.906.559,79 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+, 2.859.839,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 113.549,73 lei reprezintă cofinanțarea partenerului.


Date de contact pentru mai multe detalii:

e-MAIL: office@adaf.ro

tel: 0787.635.384

WEB: www.adaf.ro


LANSARE PROIECT SPORTIVE
[07.05.2024]

LANSARE PROIECT

SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive”

 

Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de Beneficiar, alături de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în calitate de partener, au plăcerea să anunțe lansarea proiectului SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive, cod SMIS 311129.Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

 

Acest proiect își propune să ofere suport de dezvoltare Organizațiilor Societății Civile (OSC-uri), consolidându-le capacitatea organizațională și facilitând procesul de reconversie a talentelor sportive către piața muncii. Aceste organizații sunt fundamentale în generarea de oportunități de angajare pentru grupurile defavorizate cu atât mai mult in contextul prezent în care societatea este într-o continuă schimbare.

 

Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea capacității a 30 OSC, participarea la dialog civic, dezvoltarea și îmbunătățirea contribuției la incluziune prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, respectiv sportivi/foști sportivi de agrement sau performanță și de participare la crearea și furnizarea de măsuri active de ocupare, ca urmare a participării acestora la un pachet de activități inovative și formative.

 

Principalele rezultatele urmărite sunt:


 • Minim 30 de OSC-uri din regiunile de implementare ale proiectului Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Centru, Vest, Nord-Vest  conștientizate cu privire la importanța dialogului civic și implicarea actorilor sociali pe piața muncii
 • 1 manual de proceduri privind managementul organizațional, planificare strategică și digitalizare a OSC din cadrul proiectului
 • 1 rețea creată, SPORTIVE, în vederea dezvoltării și implementării de parteneriate pentru ocupare și formare
 • 2 schimburi internaționale de bune practici pentru crearea de parteneriate europene/internaționale
 • 1 set de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor și serviciilor de ocupare și formare a sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță și implementarea acestuia în OSC din cadrul proiectului
 • 30 OSC active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului
 • Dezvoltarea competenţelor a 70 de persoane din cadrul OSC-urilor prin participarea la cursuri inovative de formare profesională
 • 1 campanie de informare privind creșterea gradului de conștientizare a integrării pe piața muncii a sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță
 • 1 transfer de bune practici online în vederea creșterii participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european cu privire la integrarea sportivilor/foștilor sportivi de agrement sau performanță

Proiectul se implementează pe o perioada de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.958.991,44 lei, din care 4.215.142,72 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ si 743.848,72 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Pentru mai multe informații despre proiectul SPORTIVE, vă punem la dispoziție datele de contact:

 

E-mail: sportive@partnet.ro

Tel: 031.425.64.26

 


Finalizarea proiectului TOP NEETs - Tineri Orientați Profesional
[29.12.2023]

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) anunță cu bucurie încheierea cu succes a proiectului "TOP NEETs - Tineri Orientați Profesional" cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a avut o valoare totală de 4.617.494,58 lei, din care 4.248.095,02 lei au reprezentat cofinanțarea Uniunii Europene.


Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea ratei de ocupare a tinerilor NEETs (tineri care nu sunt angajați, nu urmează cursuri de formare sau nu sunt implicați în activități educaționale) în regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est, prin includerea a 372 de tineri NEETs, dintre care 150 femei, 41 tineri NEETs de etnie roma și 78 tineri NEETs cu domiciliul/resedința în zona rurală. Acești tineri au participat la programe integrate de consiliere, orientare profesională, medierea muncii, formare și dezvoltare a competențelor profesionale solicitate pe piața muncii, inclusiv prin evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite în cadrul căilor informale și non-formale, dezvoltare antreprenorială și ocupare pe cont propriu.


Proiectul a atins 16 obiective specifice, împărțite în domenii precum informare și promovare, recrutare șiselecție, stimulare ocupare, formare profesională, dezvoltare antreprenorială și ocupare pe cont propriu, evaluare și certificare de competențe, sprijinirea înființării de afaceri, monitorizarea firmelor nou înființate, obținerea unui loc de muncă de către participanți și participarea la programe de formare în vederea obținerii unui certificat.


Rezultatele așteptate ale proiectului au fost atinse cu succes, cu 311 tineri NEETs înregistrați în grupul țintă, 4 firme nou înființate, 7 grupe de cursuri de calificare organizate cu 163 de participanți, dintre care 158 au obținut certificatul de absolvire, un curs de competențe antreprenoriale cu 9 persoane, din care 5 absolvenți, și 15 persoane care și-au certificat competențele profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.


Proiectul a avut un impact semnificativ asupra comunităților din regiunile mai puțin dezvoltate, contribuind la creșterea ratei de ocupare a tinerilor NEETs și facilitând accesul acestora la programe de formare și angajare. Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin mulțumește tuturor partenerilor, participanților și autorităților locale implicate în realizarea acestui proiect de succes.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: 

Pipera Cristian

Manager proiect în cadrul ADAF 

Email: office@adaf.ro 

Website: www.adaf.ro

Finalizarea proiectului EFORT - Educație, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri
[29.12.2023]

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) și Hr Specialists SRL (HRS) anunță cu mândrie finalizarea proiectului EFORT - Educație, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Cu o valoare totală de 16.769.273,54 lei, din care 15.205.709,38 lei reprezintă cofinanțarea UE, proiectul și-a propus creșterea ratei de ocupare a tinerilor NEETs, în special în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est.


Sub deviza "Educație, Formare, Ocupare", proiectul a avut în vedere integrarea a 1052 de tineri NEETs (someri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani) în programe integrate de consiliere, orientare profesională, formare și dezvoltare de competențe profesionale. Printre beneficiari s-au numărat 421 de femei, 107 tineri NEETs de etnie roma și 212 tineri NEETs cu domiciliul în zona rurală.


Rezultatele cheie ale proiectului includ:

Recrutare și selecție în grupul țintă: 917 de tineri NEETs au fost recrutați și selecționați pe baza unei metodologii transparente, incluzând femei, tineri de etnie roma și cei cu domiciliul în zona rurală.


Stimularea ocupării: Toți cei 917 de tineri NEETs au beneficiat de servicii specializate de consiliere, orientare vocațională și medierea muncii pe toată durata proiectului.


Formare profesională și certificare: 527 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate mediu, greu ocupabil și foarte greu ocupabil au participat la sesiuni de cursuri de calificare de nivel 2, conform prevederilor OG129/2000. În plus, 44 de tineri NEETs au obținut certificări în competențe antreprenoriale.


Evaluare și certificare competențe profesionale: 7 tineri NEETs au primit sprijin pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.


Sprijinirea înființării de afaceri: 44 de persoane din grupul țintă cu nivel ușor ocupabil au beneficiat de servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri. 26 dintre aceste planuri au fost selectate pentru finanțare nerambursabilă.


Inființarea și monitorizarea firmelor: 26 de firme au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, semnându-se 26 de contracte de subvenție și acordându-se 26 de granturi de maximum 25000 euro pentru finanțarea implementării planurilor de afaceri selectate.


Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin și Hr Specialists SRL exprimă recunoștința față de toți cei implicați în proiect și subliniază angajamentul lor pentru sprijinirea tinerilor NEETs în drumul lor către ocupare și succes profesional.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Gabriela Pipera 

Manager proiect în cadrul ADAF 

Email: office@adaf.ro 

Website: www.adaf.ro

Comunicat de presa
[22.11.2022]

In perioada 11.08.2022-10.10.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar,  implementeaza Proiectul ALERT-Administratie  Locala Eficienta Responsabila Transparenta, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020.


Scopul proiectului este consolidarea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin Acordul de parteneriat semnat de ADAF cu PRIMARIA Novaci, ca partener de dezvoltare locala. 


Proiectul vizeaza consolidarea transparentei decizionale, formarea profesionala prin cursuri de competente sociale si civice, imbunatatirea serviciilor publice prin abordarea conceptului de Ghiseu Unic, cresterea responsabilitatii civice privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si voluntariat, protejarea biodiversitatii etnoculturale si punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural pentru comunitatea locala.

 

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din:

 • reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț);
 • reprezentanți ai partenerilor sociali;
 • aleși locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar,);
 • personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție);
 • cetățeni, inclusiv  elevi din orasul Novaci.

 

Rezultate previzionate :

-       Imbunatatirea instrumentelor de consultare a administratiei locale cu societatea civila pentru aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-       12 ateliere de constientizare in domeniul egalitatii de sanse, nondiscriminarii, dezoltarii durabile, promovarii si pastrarii biodiversitatii si traditiilor locale;

-       Ghiseu unic pentru serviciile publice furnizate de administratia locala catre cetateni

-       80 persoane certificate prin cursul de competente civice si sociale;

-       O asociatie “Voluntari pentru zone verzi”;

-       Un catalog (interactiv, multimedia) pentru promovarea obiceiurilor, traditiilor, produselor, sarbatorilor specifice zonei

-       O asociatie pentru promovarea biodiversitatii etnoculturale.


                                                                                                

Seminar de informare Valea Stanciului
[09.11.2022]

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar al Proiectului TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional va invita la Seminarul de informare din data 17.11.2022 la Scoala Profesionala Valea Stanciului.


Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.


Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.


Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 372 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM).  


Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:


- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;

- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;

- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;

- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;


Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precumn: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.


Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Castigatori concurs planuri de afaceri
[28.09.2022]

In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, se implementeaza proiectul “TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional”, proiect cofinantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020- POCU/908/1/3/150911, implementat de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF)


Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, cu domiciliul /resedinta in regiunile mai slab dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud Est, prin includerea unui numar de 372 tineri NEETs din care 150 femei, 41 tineri NEETs roma, 78 tineri NEETs cu domiciliul/resedinta in zona rurala, in programe integrate de consiliere orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.


In obiectivele specifice ale proiectului s-a urmarit formarea si certificarea a 28 tineri NEETs cu nivel A-usor ocupabil pentru dobandirea de competente antreprenoriale prin 2 sesiuni de cursuri a cate 14 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare. Absolventii au posibilitatea de a concura pentru 9 granturi de maximum 25000 euro pentru finantarea implementarii planurilor de afaceri selectate.


In urma concursului de planuri de afaceri au fost selectate 3 de planuri de afaceri eligibile cu propuneri de afaceri non-agricole in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care vor obtine finantare nerambursabila.


Antreprenorii primesc suport si indrumare pe tot parcursul implementarii planurilor de afaceri si pentru intocmirea actelor aditionale in vederea adaptarii planului la conditiile de piata, necesitati si de economii din bugete. Timp de 18 luni se vor efectua vizite de monitorizare in teritoriu la sediile sociale si la punctele de lucru pentru verificarea desfasurarii a activitatii firmelor, a echipamentelor si altor prevederi din contractul de subventie.


Firmele infiintate prin proiect vor beneficia promovare si prezentare prin intermediul canalelor de cumunicare online, utilizandu-se retele de social media, pagina de facebook a proiectului.

Start inscrieri!
[13.05.2022]

In data de 23.05.2022, in cadrul Proiectului EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri- POCU/908/1/3/150593,  incep inscrierile in CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERI.

Va rugam sa urmariti conditiile de participare, calendarul concursului si continutul dosarului de inscriere, ce se regasesc in cadrul Metodologia de Evaluare si Selectare a Planurilor de Afaceri, pe site-ul https://www.adaf.ro/ro/efort-educatie-formare-ocupare-responsabilizare-pentru-tineri.html , in sectiunea proiecte, Proiect EFORT.

Pentru mai multe detalii si eventuale nelamuriri, nu ezitati sa ne contactati!

PROIECTUL EFORT-"Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri" ESTE PENTRU SI DESPRE TINE!
[23.12.2021]

 

Ai varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani?

Nu ai un loc de munca?

Nu esti inscris intr-o forma de invatamant?

Ai domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est?

 

PROIECTUL EFORT-"Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri" ESTE PENTRU SI DESPRE TINE!

 

Ce ofera Proiectul EFORT?

·         Cursuri de calificare profesionala

·         Cursuri de competente antreprenoriale  

·         Evaluarea si certificarea competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale

·         Furnizarea de servicii specializate pentru ocuparea fortei de munca, respectiv medierea muncii

 

Daca ti-am starnit curiozitatea si doresti sa afli mai multe detalii despre proiect, ne poti contacta la numraul de telefon: 0735923691 sau la adresa de e-mail: neets@adaf.ro .

De asemenea, puteti completa Formuralul de preinscriere din link-ul de mai jos si va contactam noi

https://www.adaf.ro/ro/finantare-pentru-tinerii-neets.html

 

 

Comunicat de presa lansare Proiect EFORT
[10.09.2021]
In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si  Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de partener,  implementeaza Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 1052 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM). 

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precum: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate