Implica-te in dialogul social pentru ocupare si formare!

Titlul proiectului: Implica-te in dialogul social pentru ocupare si formare!
Beneficiar: ADAF-Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Partener: Mondo Consulting & Training SRL
Data de incepere: 01.05.2024
Perioada de implementare: 01.05.2024-30.03.2026
Valoarea totala 4.879.949,20 lei
Surse de finantare: Cheltuieli totale nerambursabile: 4.879.949,20 lei ; Contributie proprie 113.549,73 lei

SCOP:  Scopul proiectului este de a creste rolul activ al organizatiilor societatii civile (OSC) prin participare la dialogul social cu institutiile publice privind adoptarea reglementarilor in domeniul pietei muncii, cresterea capacitatii de oferire a serviciilor de consiliere, consultanta, informare si mediere a muncii, digitalizarea activitatilor specifice OSC, beneficiare de servicii suport pentru imbunatatirea managementului, a comunicarii cu membrii, cu angajatori si institutii publice din domeniul ocuparii si formarii.
Proiectul are in vedere dezvoltarea pregatirii profesionala a personalului/membrilor din entitatile selectate in GT prin dobandirea de noi cunostinte si competente care sa imbunatateasca performantele participantilor in dialogul social si serviciile specifice pietei muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OS1 - Identificarea, selecția, recrutarea și menținerea GT conform Metodologiei de identificare și selecție a GT, a unui număr de 30 OSC-uri înființate în temeiul OG26/2000 (asociații, fundații, federații) și 70 de persoane, membri și specialiști ai organizațiilor societății civile care se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite prin proiect.

OS2 - Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de 30 OSC-uri, cu sediul în Regiunea București-Ilfov, privind avantajele dialogului social și civic pentru ocupare și formare și implicarea actorilor sociali pe piața muncii prin organizarea de 3 campanii de informare în regiunile de implementare.

OS3 - Creșterea capacității de implicare activă a 30 OSC-uri în dialogul social pentru ocupare și formare prin aplicarea de măsuri personalizate adaptate nevoilor comune și individuale ale acestora, identificate prin elaborarea unui studiu privind situația actuală.

OS4 - Îmbunătățirea capacității manageriale, organizatorice și a expertizei de a furniza servicii de calitate membrilor pentru 30 OSC-uri din GT, printr-un pachet integrat de acțiuni, măsuri și acordare de servicii de sprijin, în primele 7 luni de implementare.

OS5 - Creșterea gradului de digitalizare a activității OSC-urilor și a serviciilor oferite membrilor acestora prin dezvoltarea și implementarea unui model de mediere electronică pentru ocupare.

OS6 - Creșterea capacității ONG-urilor și a contribuțiilor acestora la dezvoltarea durabilă, la implementarea economiei verzi și crearea de locuri de muncă verzi prin acreditarea a 30 OSC-uri din GT cu standardul ISO 14001.

OS7 - Creșterea capacității asociative a 30 OSC-uri din GT prin acordarea de sprijin privind dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare cu instituții publice din domeniul dialogului social, ocupării și formării, cu parteneri sociali, cu OSC-uri din state ale UE exemple de bune practici și cu ONG-uri ale diasporei din țări europene.

OS8 - Dezvoltarea unor forme asociative inovative care vor asigura activități și în perioada de sustenabilitate constând în dezvoltarea de coaliții, rețele naționale de bune practici privind ocuparea și formarea, afilierea rețelei naționale cel puțin la o rețea europeană, organizarea unei conferințe cu tema: „Revitalizarea dialogului social prin participarea activă a societății civile în context european”.

OS9 - Dezvoltarea competențelor unui număr de 70 membri/specialiști din organizațiile selectate în GT de a se implica profesionist în dialogul social prin cursuri autorizate ANC - cursul de competențe sociale și civice și prin cursul de specialist în lobby și advocacy, precum și prin cursuri neautorizate, seminarii, ateliere, expuneri pe teme de interes.

OS10 - Creșterea capacității OSC la consolidarea dialogului civic național și european prin schimb de bune practici, printr-un dialog cu reprezentanții Comisiei Europene prin organizarea unei vizite pentru participanții din GT la sediul Comisiei Europene cu întâlniri cu DG Employment, Social Affairs and Inclusion, CESE și ONG-uri cu bune practici în domeniul menționat, aderarea rețelei naționale de bune practici la o rețea similară din UE sau stat european, organizarea Conferinței internaționale cu tema „Democrația participativă în Uniunea Europeană. Experiențe și bune practici de participare a societății civile la dialogul social privind ocuparea și formarea”.

OS11 - Conștientizarea GT privind implementarea temelor orizontale egalitatea de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu handicap în contextul adoptării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a Convenției ONU pentru accesibilitatea persoanelor cu handicap prin module incluse în cursurile acreditate, prezentarea temelor în campaniile de informare și promovare, organizarea unui seminar cu tema: „Promovarea managementului diversității și incluziunii la ocuparea forței de muncă”; elaborarea și diseminarea pe scară largă a unui flyer cu prezentarea documentelor internaționale menționate.

OS12 - Conștientizarea GT și dezvoltarea capacității de acțiune privind tema secundară, „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde” prin acțiuni de formare informale: module în cursurile susținute, acreditarea ONG-urilor cu standardul ISO14001, organizarea de seminarii și conferință privind economia verde, competențe transversale verzi, parteneriate cu instituții publice relevante în domeniu, organizare rețele tematice naționale de bune practici privind crearea de locuri de muncă verzi.

OS13 - Asumarea unei perioade de 19 luni de sustenabilitate, ulterior finalizării implementării proiectului, prin includerea de activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor, prin diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului în 2 entități, prin includerea de activități în timpul implementării care conduc la finanțare pentru asigurarea sustenabilității.

OS14 - Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de 30 OSC-uri, privind promovarea serviciilor pe piața muncii prin organizarea de campanii de informare în regiunile de implementare.

OS15 - Asigurarea unui management corespunzător al proiectului pe 24 luni cu scopul asigurării îndeplinirii tuturor indicatorilor și obligațiilor asumate prin cererea de finanțare; efectuarea achizițiilor propuse, asigurarea măsurilor de informare și publicitate cu respectarea regulilor prevăzute în capitolul „Informare și publicitate” din Ghidul solicitantului condiții generale PEO 2021-2027.

Rezultate proiect
R1 – 30 entități din GT sprijinite pentru creșterea capacității organizațiilor și cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii prin organizarea și funcționarea unui Centru de Resurse ONG-ule cu secțiuni specifice de formare, schimb de bune practici și relaționare cu ONG-uri din Europa contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R2 – 30 entități din GT care și-au consolidat capacitatea pentru organizarea și derularea de activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului și au implementat și aplicat un plan de dezvoltare a resurselor umane, precum și un plan de dezvoltare strategică contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R3 – 30 entități active din GT care și-au consolidat capacitatea pentru organizarea și derularea de activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului și care au implementat la nivelul organizației un sistem de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001 contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R4 – 30 entități active din GT care și-au consolidat capacitatea pentru organizarea și derularea de activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului și care au implementat la nivelul organizațiilor un sistem de management al riscurilor contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R5 – 30 entități din GT active și care și-au consolidat capacitatea de a organiza și derula activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului, prin participare la cursurile pentru atragerea de fonduri, finanțarea și implementarea de proiecte vizând pieței muncii prin accesarea fondurilor UE și alte tipuri de fonduri disponibile. 

R6 – 30 de entități active din GT cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii prin acțiuni de digitalizare vizând modernizarea infrastructurii soft, prin implementarea unui model de mediere electronică a muncii, contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R7 – 30 de entități active din GT sprijinite pentru creșterea capacității organizațiilor și cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii care vor beneficia de implementarea procedurii de acreditare cu standardul ISO 14001 în domeniul dezvoltării durabile și a economiei verzi contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03, precum și la sprijinirea temei secundare „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde“. 

R8 – 30 entități din GT active care și-au consolidat capacitatea în perioada de implementare a proiectului și au dezvoltat parteneriate în domeniul ocupării și formării contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R9 – 30 entități active din GT care și-au consolidat capacitatea în perioada de implementare a proiectului pentru dezvoltarea de coaliții, rețele naționale și internaționale de bune practici privind dialogul social în ocupare și formare contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R10 – 70 de persoane fizice selectate în GT participă în programe de pregătire prin cursuri specializate de formare profesională a adulților autorizate ANC, cursuri neautorizate, seminare, ateliere, instruiri, schimb de bune practici contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO01. 70 persoane care au finalizat formarea au fost certificate contribuind la îndeplinirea indicatorului de rezultat 5SR01. 

R11 – 30 de entități active din GT care și-au consolidat capacitatea, în perioada de implementare a proiectului, în dezvoltarea dialogului național și european cu instituții ale Comisiei Europene – DG Employment și CESE, precum și cu ONG-uri europene cu bune practici în ocupare și formare prin organizarea unei vizite la sediul Comisiei Europene și participare la Conferința internațională cu tema „Democrația participativă în UE, exemple de bune practici în dialogul social pentru ocupare și formare” contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03, indicatorului de rezultat 5SR03, indicatorului de realizare 5SO01 și a indicatorului de rezultat 5SR01. 

R12 – 30 entități din GT sprijinite în perioada de implementare a proiectului privind implementarea temelor orizontale egalitatea de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesabilitatea persoanelor cu handicap prin participare la cursul informal „Ocuparea și formarea pe piața muncii în contextul SE și PEDS (Pilonul european al drepturilor sociale” și la seminarul cu tema: „Promovarea managementului diversității și incluziunii la ocuparea forței de muncă”; elaborarea și diseminarea pe scară largă a unui flyer cu prezentarea documentelor internaționale menționate, contribuind la realizarea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 

R13 – 30 entități din GT sprijinite în perioada de implementare a proiectului pentru dezvoltarea capacității de acțiune privind implementarea temei secundare „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde” contribuind la îndeplinirea indicatorului de realizare 5SO03 și a indicatorului de rezultat 5SR03. 


Activitati si actiuni 
A1.1 Identificarea si selectarea grupului tinta
A1.2 Organizarea Campaniei de promovare privind avantajele dialogului civic pentru ocupare si formare si implicarea actorilor sociali pe piata muncii.
A1.3 Elaborarea unui studiu privind nevoile de cresterea a capacitatii entitatilor din GT si a participantilor persoane fizice din entitatile selectate
A1.4 Actiuni de cresterea capacitatii OSC din GT pentru a contribui eficient la dezvoltarea si implementarea politicilor pietei muncii, pentru o legislatie eficienta in interesul membrilor si a grupurilor reprezentate.
A1.5.Oferirea de servicii de sprijin si de promovare a masurilor active pe piata muncii.
A1.6 Masuri de sprijin pentru imbunatatirea managementului organizational, a planificarii strategice si optimizarea fluxurilor institutionale specifice OSC.
A1.7 Actiuni de digitalizarea a activitatii OSC si a serviciilor oferite membrilor. Modernizarea infrastructurii soft pentru digitalizarea si implementarea unui model de mediere electronica a muncii.
A1.8 Servicii de sprijin pentru o mai buna gestionare a relatiei cu membrii la nivelul fiecarei entitati din GT.
A1.9 Cresterea capacitatii ONG-urilor si a contributiilor acestora la dezvoltarea durabila, la implementarea conceptului de dezvoltare durabila a economiei verzi si crearea de locuri de munca verzi prin certificarea sistemului de management de mediu al ONG-urilor cu standarul ISO 14001- 2015.
A2.1. Sprijin pentru dezvoltarea de parteneriate in domeniul ocuparii si formarii
A2.2 Dezvoltarea de coalitii/ retele nationale si Europene si organizarea de evenimente care să vizeze schimb de bune practici și realizarea de acțiuni commune pentru consolidarea dialogului social și a dialogului civic.
A3.1 Programe de formare profesionala a adultilor acreditate
A3.2 Cursuri neautorizate (informale)
A3.3 Activitati de tip workshop, seminarii, conferinte, prelegeri. etc pe teme de interes pentru GT
A4.1. Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pieței muncii
A5.1. Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice

In cadrul activitatii A1.1 Identificarea si selectarea grupului tinta s-a elaborat METODOLOGIA DE IDENTIFICARE SI SELECTARE A GRUPULUI TINTA. Aceasta ofera un ghid practic de inregistrare in grupul tinta al proiectului, pasii necesari si documentatia obligatorie. Descarcati aici.

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-05-2024
Data finalizare proiect
30-03-2026
Program finantare proiect
PEO
Participanti
30 OSC-uri si 70 de participanți din OSC-uri
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate