Implica-te in politici publice pentru afaceri!

Implica-te in politici publice pentru afaceri! POCA/111/1/1/109897
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Valoarea totala: 927.922,20 lei
Din care:
- Valoare eligibila nerambursabila  - 909.363,75 lei
- Valoare eligibila nerambursabila din FSE – 763.718,80 lei
- Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 145.644,95 lei
- Cofinantarea eligibila a beneficiarului  - 18.558,45 lei  

Scop: Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri. 

Obiective specifice:
OS1 - Identificarea barierelor pentru initierea si dezvoltarea afacerilor prin elaborarea unui studiu privind evaluarea unor proceduri administrative, bazat in principal pe un sondaj de opinie cu „500” respondenti adresat persoanelor care doresc sa initieze o afacere, intreprinzatorilor care au deja o afacere, ONG-urilor si partenerilor sociali.
OS2 - Evaluarea nevoilor de cresterea a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula si dezvolta propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri, prin elaborarea unui sondaj de opinie cu 200 respondenti, ONG-uri, parteneri socialireprezentand oameni de afaceri din diferite domenii de activitate.
OS3 - Cresterea gradului de constientizare a ONG-urilor si a partenerilor sociali privind impactul implicarii acestora in politicile publice pentru afaceri, in aplicarea egalitatii de sanse si a dezvoltarii durabile, prin organizarea de 8 seminarii regionale de informare si dezbateri pe marginea studiului elaborat, cu 400 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali, inclusiv cu participarea specialistilor si reprezentantilor administratiei publice.
OS4 - Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor resurselor umane din ONG-uri si parteneri sociali pentru un numar de 160 participanti, prin cursuri de formare pe trei domenii: procesul elaborarii politicilor publice; activitati de sustinere si promovare a solutiilor alternative la politici publice; instrumente independente de monitorizare a politicilor publice pentru afaceri. 
OS5 - Dezvoltarea abilitatilor practice ale ONG-urilor si partenerilor sociali in dialogul social si civic prin elaborarea de solutii alternative la politici publice pentru afaceri, prin organizarea de 8 focus-grupuri regionale si a unui focus-grup national.
OS6 - Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula instrumente independente de monitorizare a politicii publice pentru afaceri prin organizarea de 8 focus-grupuri regionale si a unui focus-grup national.
OS7 - Dobandirea de competente practice de membrii GT prin activitati de advocacy pentru promovarea si sustinerea propunerilor alternative la politici publice catre autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu, in vederea acceptarii propunerilor formulate pentru simplificarea procedurilor administrative pentru afaceri.
OS8 - Dezvoltarea capacitatii asociative a membrilor GT prin crearea unei coalitii informale pentru un mediu favorabil afacerilor si a 3 retele tematice sectoriale pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului si a permanetizarii actiunilor de simplificare a procedurilor administrative pentru afaceri.
OS9 - Promovarea si consolidarea parteneriatului public privat prin cooperarea ONG-urilor si partenerilor sociali cu administratia publica in activitati concrete si masuri de promovare si implementare a politicilor publice pentru afaceri, prin incheierea unui numar de 10 acorduri de parteneriat.
OS10 - Informarea, sensibilizarea si constientizarea societatii civile privind implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali in formularea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri prin actiunile de informare si publicitate prin 2 conferinte (lansare si finalizarea a proiectului cu 60 participanti/conferinta), site, retele de socializare, afise, anunturi si comunicate de presa.

Rezultate propuse
R1 - Studiu de evaluare a nevoilor de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali pentru a formula propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri -200 respondenti
R2 - Studiu „Bariere administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor” – 500 respondenti
R3 - 8 seminarii regionale de informare cu 400 participanti
R4 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Procesul elaborarii politicilor publice”
R5 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Activitati de sustinere si promovare a propunerilor alternative la politici publice”
R6 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Instrumente independente de monitorizare a politicilor publice”
R7 - Politica publica alternativa în domeniul simplificarii procedurilor administrative pentru afaceri elaborata
R8 -  Instrument independent de monitorizare a politicii publice privind simplificarea procedurilor adminsitrative pentru mediul de afaceri elaborat
R9 - Politica publica alternativa în domeniul simplificarii procedurilor administrative pentru afaceri acceptata
R10 - Crearea unei coalitii pentru un mediu favorabil afacerilor si a trei retele tematice sectoriale
R11 - Incheierea de 10 acorduri de parteneriat intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii ale administratiei publice privind promovarea si consolidarea cooperarii societatii civile cu administratia publica in activitati si masuri concrete de dezvoltare si implementare a politicilor publice de simplificare a procedurilor administrative de afaceri.


In urma implementarii proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 •  1 Studiu de evaluare a nevoilor de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali pentru a formula propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri elaborat, diseminat prin site-ul solicitantului , pe stick la peste 300 persoane, diseminat pe platforme on-line de cercetare;
 • 1 Studiu „Bariere administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor”, elaborat diseminat pe site-ul solicitantului, pe stick la peste 300 persoane, diseminat la patronate si camere de comert;
 • 8 seminarii regionale de informare si 516 persoane informate organizate in Bucuresti, Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Constanta, Iasi;
 • 176 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite prin 8 cursuri de cate 3 module fiecare si 56 ore (89 angajati, 87 voluntari; 124 femei si 54 barbati; 139 persoane din ONG-uri, 32 persoane din patronate si 5 persoane din sindicate). Cursurile au fost organizate in Bucuresti, Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Constanta, Iasi; Cursantii au primi certificate de absolvire in urma unui test de evaluare;
 • 1 Politica publica alternativa la Registrul unic de control a activitatii intreprinderilor elaborata si acceptata cu tema: „Registru Unic de Control On Line – instrument digital, de respectare transparenta a legislatiei de control si a atributiilor partilor interesate.” Politica publica distribuita catre 176 persoane din GT, peste 50 de institutii publice, asociatii profesionale, patronate, sindicate. 
 • 1 Concept privind instrumente independente de monitorizare a politicii publice elaborat
 • 16 focus grupuri organizate on-line pentru dezbaterea politicii publice alternative si a instrumentelor independente de monitorizare a politicilor publice
 • O coalitie pentru un mediu favorabil afacerilor constituita-13 membri fondatori
 • 3 retele tematice sectoriale constituite pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului 
 • 5 acorduri de parteneriat intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii ale administratiei publice pentru dezvoltarea si implementarea de politici publice in afaceri.


Studii realizate in cadrul proiectuluiAcest studiu își propune să contribuie la creionarea unei imagini bazate pe date cu privire la cunoștințele grupului țintă asupra elaborării și aplicării unor politici publice în interesul tuturor cetățenilor țării. 

Studiul este structurat în șapte secțiuni: 
1. Contextul studiului - în care se oferă o trecere în revistă a unei literaturi de specialitate referitoare la politicile publice noi, relevante și privită comparativ; 
2. Politicile publice - Ce sunt, cum au apărut și cum au evoluat? cu accentul pe contextul românesc și folosind experiența și rezultatele din alte proiecte POCA relevante; 
3. Cadrul legislativ din România cu privire la politicile publice cu accente pe cele mai relevante acte normative; 
4. Consultarea publică – ca moment esențial în care se poate interveni în procesul de elaborare al politicilor publice; 
5.Cum se implică ONG-urile și partenerii sociali în politicile publice din România?; 
6. Analiza chestionarelor; 
7. Concluzii. 


Studiul are drept scop evaluarea procedurilor administrative actuale pentru afaceri in vederea simplificarii si reducerii birocratiei. Studiul se bazeaza pe evaluarea cadrului legislativ, institutional si metodologic pentru initierea si dezvoltarea afacerilor in vigoare pentru identificarea barierelor existente. O serie de intrebari se refera la probleme critice vizand accesul la informatii publice, transparenta administratiei publice, relatiile dintre antreprenori si administratie.  Studiul consta in efectuarea unui sondaj de opinie pe un esantion de 500 de respondenti, femei si barbati care doresc sa initieze o afacere, intreprinzatori (cu diferite nivele de educatie, din mediul rural si urban, din toate regiunile tarii), persoane apartinand grupurilor vulnerabile, minoritatilor etnice, persoane cu dizabilitati,  cu scopul de a identifica barierele administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor, nevoile si asteptarile acestora de a avea proceduri administrative cat mai simple, eficiente, cu un consum de timp si costuri reduse. S-a solicitat respondentilor si propuneri de simplificare. Evaluarea s-a centrat pe 5 proceduri administrative, o parte dintre acestea mentionate ca fiind birocratice in clasamentul anual „Doing Business” elaborat de Banca Mondiala:
- demararea unei afaceri;
- autorizarea activitatilor;
- autorizatia de constructii;
- controlul  intreprinderilor;
- proceduri fiscale.


Propunere politica publica - Registru Unic de Control On Line 

Mediul de afaceri din Romania se confrunta in prezent cu o multitudine de constrangeri legislative si birocratice care, pe langa alte obstacole (ex: criza fortei de munca, restrictiile in activitate impuse de recenta pandemie SARS-COV2, criza sanitara, criza economica, etc), ii limiteaza dezvoltarea spre a deveni competitiv si contributor semnificativ la bugetul public.
Ritmul accelerat al dezvoltarii tehnologice, modificarea pietelor in corelare cu instabilitatea politica si legislativa din ultima perioada in Romania, au condus la o abordare prudenta a intreprinzatorilor in ceea ce priveste administrarea afacerilor proprii si la o capacitate redusa a acestora de a se racorda rapid la noile prevederi legislative care le afecteaza afacerea. In acest context, entitatile economice, mai ales microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii, sunt extrem de vulnerabile in raport cu institutiile statului cu atributii de control.
In conformitate cu prevederile Legii nr.252/2003, fiecare intreprinzator inregistrat la Registrul Comertului, este obligat sa achizitioneze si sa detina un Registru Unic de Control, atat la sediul social cat si la orice punct de lucru pe care il deschide pe teritoriul Romaniei.
ADAF, in cadrul proiectului „Implica-te in politici publice pentru afaceri!”, propune o politica publica pentru implementarea Registrului Unic de Control On Line – instrument digital, de respectare transparenta a legislatiei de control si a atributiilor partilor interesate. In vederea cresterii gradului de cunoastere cu privire la monitorizarea politicilor publice privind simplificarea procedurilor administrative pentru afaceri s-au formulat de instrumente independente de monitorizare 

Parteneriate 

In scopul debirocratizarii mediului de afaceri ce descurajeaza infiintarea sau dezvoltarea firmelor s-au constituit 6 acorduri de parteneriat incheiate intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii ale administratiei publice privind promovarea si consolidarea cooperarii societatii civile cu administratia publica in activitati si masuri concrete de dezvoltare si implementare a politicilor publice de simplificare a procedurilor administrative de afaceri vor constitui cadrul informational, de comunicare si actiune pentru continuarea debirocratizarii si dupa implementarea proiectului.


Coalitii si retele tematice

Pentru crearea unui cadru asociativ care sa asigure permanetizarea actiunilor ONG-urilor si partenerilor sociali de simplificarea a procedurilor  administrative pentru afaceri se va actiona pentru crearea unei coalitii pentru un mediu favorabil afacerilor si a 3 retele tematice pe probleme sectoriale.

Coalitia pentru un mediu favorabil afacerilor” urmareste crearea un climat de colaborare intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii publice, cu beneficii reciproce privind calitatea serviciilor prestate, satisfactia cetatenilor si imaginea pozitiva a fiecaruia.


3 retelelor tematice sectoriale ca structuri informale pentru politici comune de succes, pentru vizibilitate si constientizarea altor GT interesate in preluarea ca bune practici  
 •     Reteaua tematica a start-upurilor infiintate prin ajutor de minimis
    Pagina de facebook: Antreprenori-POCU Start-Up
        
 •    Reteaua tematica pentru activitati de control ale  intreprinderilor
   Pagina de facebook: Simplificare controale-intreprinderi 
  
 •    Reteaua tematica privind relatiile de munca
   Pagina de facebook:  Propuneri legislative-Telemunca


Imagini evenimente
 

Bucuresti - Ilfov

Curs modul 1 ( 16 poze )

MAI MULT

 

 

Sud Muntenia - Pitesti

Curs modul 1 ( 5 poze )

MAI MULT
Sud Vest Oltenia Craiova

Curs modul 1 ( 8 poze )

MAI MULT

 

 

Bucuresti Ilfov

Seminar informare ( 6 poze )

MAI MULT
Brasov

Seminar informare ( 5 poze )

MAI MULT

 

 

Nord Est Iasi

Seminar informare ( 4 poze )

MAI MULT
Lansare proiect

Seminar informare ( 4 poze )

MAI MULT

 

 

Nord Vest Cluj

Seminar informare ( 6 poze )

MAI MULT
Sud Est Constanta

Seminar informare ( 7 poze )

MAI MULT

 

 

Sud Muntenia Pitesti

Seminar informare ( 3 poze )

MAI MULT
Sud Vest Oltenia Craiova

Seminar informare  ( 2 poze )

MAI MULT

 

 

Vest Timisoara

Seminar informare ( 9 poze )

MAI MULTPentru mai multe imagini de la evenimente va asteptam pe pagina de FACEBOOK a proiectului
INFORMATII PROIECT
Data start proiect
14-11-2018
Data finalizare proiect
14-12-2020
Program finantare proiect
POCA
Participanti
160
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate